Funkcje rachunkowości

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.7/10 (3 votes cast)

Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje.

Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć:

  • informacyjną,
  • kontrolną,
  • sprawozdawczą,
  • analityczną,
  • statyczną.

Cechy funkcji rachunkowości

Funkcja informacyjna rachunkowości

funkcje księgowościJest to najważniejsza, wręcz pierwszoplanowa funkcja rachunkowości. Dzięki niej powstają odpowiednie zbiory informacji, które później są przetwarzane i przekazywaniu kierownictwu. Tak uzyskane informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Dostarczane informacje przez rachunkowość przede wszystkim obrazują sytuację działalności gospodarczej podmiotu, a także jego poszczególnych komórek (oddziałów). Informacje dotyczą nie tylko kategorii finansów przedsiębiorstwa, ale także struktury zatrudnienia, prowadzonych inwestycji, struktury aktywów, celów i założeń firmy.

Uzyskane informacje po ich odpowiednim przetworzeniu (przeanalizowaniu) stanowią doskonałą podstawę zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwiają rozpoczęcie działań strategicznych, dążących do osiągnięcia większych korzyści ekonomicznych.

Funkcja kontrolna rachunkowości

Ma na celu sprawdzenie zgodności przebiegu określonych działań z zasadami (regułami/wytycznymi) prowadzenia działalności gospodarczej. W razie jakichkolwiek odchyleń – kontrola rachunkowa ma wykryć błędy i przywrócić odpowiedni stan. Funkcja kontrolna ma ponadto zapewniać jasny, pewny oraz rzetelny obraz danych ewidencji oraz dokumentacji.

Funkcja kontrolna rachunkowości dzieli się na dwie fazy:

  • informacyjno-rozpoznawczą,
  • regulacyjno-korekcyjną.

Pierwsza faza dotyczy procesu gromadzenia oraz przetwarzania informacji. Druga faza dotyczy etapu naprawiania odchyleń od norm.

Funkcja kontrolna rachunkowości występuje zazwyczaj w dwóch formach.
Pierwsza dotyczy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstwa pod kątem realizacji osiąganego celu oraz ekonomicznym. Kontroli tej podlegają przede wszystkim przychody, koszty oraz ogólny wynik finansowy.
Druga forma funkcji kontrolnej rachunkowości dotyczy badania zgodności ewidencji operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami.

Funkcja sprawozdawcza rachunkowości

Opiera się ona na sporządzaniu różnego rodzaju sprawozdań finansowych, zarówno periodycznych, jak również dorywczych. Sprawozdawczość finansowa stanowi końcowy produkt procesu przetwarzania materiału informacyjnego. Funkcja sprawozdawcza księgowości jest wynikiem prowadzonej ewidencji. Cały materiał informacyjny zostaje odpowiednio sklasyfikowany oraz uporządkowany, dając czytelny obraz sytuacji finansowej oraz gospodarczej przedsiębiorstwa. Końcowe sprawozdanie finansowe jest wykorzystywane przez organy wewnętrzne przedsiębiorstwa oraz podmioty zewnętrzne.

Funkcja analityczna rachunkowości

Funkcja analityczna w pełni opiera się o dane liczbowe, wykorzystywane do bieżącej oceny działalności gospodarczej podmiotu. Pozyskane informacje podlegają szczegółowej interpretacji i stanowią podstawę zarządzania jednostką. Celem funkcji analitycznej jest podniesienie efektywności oraz rentowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Funkcja statystyczna rachunkowości

Funkcja ta umożliwia dostarczanie kompletnych informacji o charakterze makroekonomicznym. Cel funkcji statystycznej jest realizowany poprzez sprawozdania sporządzane dla potrzeb zewnętrznych. Funkcja statystyczna stanowi rozwinięcie funkcji sprawozdawczej oraz formy zewnętrznej.

Powiązane tematy:

Funkcje rachunkowości, 5.7 out of 10 based on 3 ratings

About Doradca