Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie miesięcy. Z reguły rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, nie jest to jednak wymóg, a oba terminy nie powinny być stosowane zamiennie.

Otwarcie ksiąg rachunkowych

otwarcie ksiąg rachunkowychW każdej jednostce prowadzenie ksiąg rachunkowych trzeba zapoczątkować ich otwarciem. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 12) księgi rachunkowe otwiera się:

 • na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym,
 • na początek każdego następnego roku obrotowego,
 • na dzień zmiany formy prawnej,
 • na dzień wpisu do rejestru połączenia jednostek lub podziału jednostki, powodujących powstanie nowej jednostki (jednostek),
 • na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

Otwarcie ksiąg rachunkowych zgodnie z UoR powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zaistnienia powyższych zdarzeń. Jest to tak zwane wstępne otwarcie ksiąg. Ostateczne otwarcie ksiąg musi nastąpić najpóźniej do 15 dnia od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza wyłączenie możliwości dokonywania zapisów bądź ręcznych korekt w księgach rachunkowych. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych wszelkie korekty są dokonywane poprzez wprowadzenie dodatkowych dokumentów korygujących zawierających tylko zapisy (noty) dodatnie bądź tylko zapisy ujemne.

Księgi rachunkowe zamyka się:

 • na dzień kończący rok obrotowy,
 • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
 • w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
 • na dzień poprzedzający dzień powstania jednostki odrębnymi przepisami.

Wstępne zamkniecie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia powyższych zdarzeń. Ostateczne zamkniecie ksiąg rachunkowych musi nastąpić najpóźniej do 15 dnia od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

Ksiąg rachunkowych można nie otwierać ani nie zamykać w przypadku:

 • przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inna spółkę kapitałową,
 • połączenia jednostek, gdy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki,
 • ogłoszenia upadłości jednostki z możliwością zawarcia układu.

Ponadto nie trzeba zamykać ksiąg rachunkowych jeżeli jeżeli podział jednostki następuje poprzez wydzielenie.

Nie trzeba zamykać ksiąg rachunkowych również w podmiocie, którego działalność jest zawieszona – wyjątkami są dokonywanie odpisów amortyzacyjnych bądź umorzeniowych oraz występowanie innych zdarzeń wywołujących skutki o charakterze finansowym lub majątkowym.

Źródło: Art. 12 UoR

Powiązane tematy:

Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, 7.0 out of 10 based on 1 rating

About Doradca