Układ bilansu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (6 votes cast)

W rachunkowości majątek przedsiębiorstwa wykazuje się w dwóch przekrojach: statycznym oraz dynamicznym. Statyczny przekrój ukazuje zazwyczaj bilans majątkowy, a przekrój dynamiczny rachunek przepływów pieniężnych (zmiana wartości określonej pozycji w ciągu roku obrotowego).

Bilans majątkowy

struktura bilansuBilans ukazuje strukturę oraz wartość majątku (aktywa) jednostki oraz źródła jego finansowania (pasywa). Bilans sporządza się na dzień bilansowy w ściśle określonej formie (regulowanej przez ustawę o rachunkowości). Za dzień bilansowy zazwyczaj uznaje się ostatni dzień roku przyjętego roku obrotowego. Bilans musi opierać się o metodę bilansową, która zakłada, że wartość aktywów musi być równa wartości pasywów.

AKTYWA = PASYWA

Zestandaryzowana forma sporządzania bilansów jednostek pozwala na porównywania jego wyników w różnych okresach sprawozdawczych oraz różnych podmiotów gospodarczych.

Aktywa w bilansie ukazuje się według wzrastającej płynności, a pasywa według wzrastającej wymagalności. Dość ważną pozycją bilansową jest wynik finansowy. Może to być zarówno zysk, jak i strata. Zysk często jest wypłacany wspólnikom w formie dywidendy. Wówczas wynik finansowy zwiększa wartość majątku jedynie w jakimś procencie.

Bilans ukazuje pozycje aktywów i pasywów ustalone na dzień bilansowy w wartościach rzeczywistych. Data dnia bilansowego jest momentem kończącym jeden okres sprawozdawczy oraz jednocześnie zaczynającym kolejny okres sprawozdawczy.na tej podstawie wyróżnia się bilans otwarcia i bilans zamknięcia okresu sprawozdawczego. Bilans trzeba sporządzać co najmniej raz w roku na ostatni dzień roku obrotowego. Jest to tak zwany bilans roczny. Można także sporządzać bilanse za inne okresy sprawozdawcze, np. miesiąc, kwartał.

Struktura bilansu

Bilans majątkowy dzieli się na aktywa oraz pasywa. Na aktywa składają się aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. Pasywa składają się z kapitałów (funduszy) własnych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Rozbudowaną strukturę bilansu można znaleźć w załączniku do ustawy o rachunkowości.

>> ustawa o rachunkowości <<

Uproszczony bilans obejmuje:

AKTYWA:

Aktywa trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe:

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

PASYWA:

Kapitał (fundusz) własny:

 • należne wpłaty na kapitał podstawowy,
 • udziały (akcje) własne,
 • kapitał (fundusz) zapasowy,
 • kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,
 • pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,
 • zyska (strata) z lat ubiegłych,
 • zyska (strata) netto,
 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Zobowiązani i rezerwy na zobowiązania:

 • rezerwy na zobowiązania,
 • zobowiązania długoterminowe,
 • zobowiązania krótkoterminowe,
 • rozliczenia międzyokresowe.

Cechy formalne bilansu

Każdy bilans musi posiadać pewne cechy formalne, do których można między innymi zaliczyć:

 • nazwę i numer identyfikacyjny podmiotu sporządzającego bilans,
 • oznaczenie dnia, na który bilans został sporządzony,
 • zachowanie zasady bilansowej: aktywa = pasywa,
 • datę sporządzenia bilansu,
 • podpisy kierownika jednostki i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Funkcje bilansu

Bilans przede wszystkim spełnia funkcję informacyjną: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wewnętrzna funkcja bilansu źródło analizy stanu majątkowego oraz finansowego określonego podmiotu gospodarczego. Zewnętrzna funkcja informacyjna przekazuje niezbędne wiadomości otoczeniu podmiotu, np. organom skarbowym, statystycznym, bankom, akcjonariuszom, etc.

Powiązane tematy:

Układ bilansu, 8.2 out of 10 based on 6 ratings

About Doradca