Zmiana terminów płatności transakcji handlowych 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Od 28 kwietnia 2013 roku wchodzi w życie ustawa implementująca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. U. L 48 z 23.2.2011 r., str. 1-10).

Nowa ustawa ma na celu walkę z pogłębiającymi się zatorami płatniczymi poprzez wprowadzenie szeregu instrumentów minimalizujących opóźnienia w spływie należności oraz narzucających obowiązek stosowania krótkich terminów zapłaty.

 

Terminy płatności do 60 dni

Od 28 kwietnia 2013 roku terminy płatności miedzy przedsiębiorcami w transakcjach handlowych nie będą mogły przekraczać terminu 60 dni, które będą liczone od dnia doręczenia kontrahentowi faktury vat zobowiązującej do zapłaty bądź rachunku potwierdzającego dostawę lub wykonanie określonej usługi.

Powyższa zmiana wynika z opublikowanej w dniu 28 marca 2013 r. ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403).

Nowa ustawa zastępuje obowiązującą dotychczas w tym zakresie ustawę z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.).

 

Od obowiązującego terminu zapłaty wynoszącym 60 dni od momentu dostarczenia faktury VAT, strony będą mogły odstąpic jedynie poprzez zawarcie odpowiedniego zapisu w umowie. Warunkiem jest, że wydłużony termin zapłaty powyżej 60 dni nie będzie sprzeczny ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione, biorąc pod uwagę właściwość towaru lub usługi. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, mimo zawarcia w umowie dłuższego terminu zapłaty, wierzycielowi będą przysługiwały odsetki po upływie 60 dni od dostarczenia FV. Odsetki będą naliczane w wysokości 200% podstawowej stawki kredytu lombardowego powiększonej o 2%, przy czym tak wyliczone oprocentowanie nie może być niższe niż 8%.

 

Dodatkowo ustawa przewiduje 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach, w których dłużnikami są podmioty publiczne. W przypadku transakcji skomplikowanych możliwe jest wydłużenie terminu zapłaty – maksymalnie do 60 dni – pod warunkiem ustalenia tego przez strony, a nadto jedynie w przypadku, gdy będzie to obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi elementami umowy. Wyjątek od zasady regulowania należności w terminie 30-dniowym dotyczy również podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). W przypadku tych podmiotów termin zapłaty nie może przekraczać 60 dni.

W nowej ustawie zastrzeżono również terminy na dokonanie procedury weryfikacji lub przyjęcia towaru lub usługi. Jeśli w umowie strony zastrzegły przeprowadzenie procedury zbadania towaru lub usługi – czas trwania takiej procedury nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania towaru lub usługi.

 

Ustawodawca pozostawił bez zmian możliwość żądania przez wierzyciela odsetek ustawowych w przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni, jako tzw. opłaty za kredyt kupiecki. Niestety wierzyciel nie będzie miał takiej możliwości jeżeli kontrahentem będzie podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. Bez zmian pozostał także zapis, zgodnie z którym jeżeli w umowie nie został określony termin zapłaty, wierzycielowi przysługują odsetki za zwłokę płatności po upływie 30 dni od spełnienia świadczenia do czasu zapłaty, nie dłużej jednak niż do terminu wymagalności zapłaty. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważany będzie dzień określony w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, ale nie wcześniejszy niż dzień doręczenia wezwania. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważany będzie również dzień określony w wezwaniu dłużnika do zapłaty dokonanym w postaci elektronicznej, o ile strony przewidziały w umowie taki sposób składania oświadczeń woli.

 

Zwrot kosztów dochodzenia należności

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadza nowy instrument, którego celem będzie zwrot wierzycielowi kosztów ponoszonych w trakcie dochodzenia należności od kontrahenta. Otóż od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z umowy przysługiwać mu będzie, bez konieczności wezwania, kwota tzw. stałej rekompensaty w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W przypadku gdy koszty odzyskania należności, czyli wydatki, które poniósł wierzyciel, dochodząc należnej mu kwoty, przekroczą kwotę stałej rekompensaty, wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności, w tym kosztów postępowania sądowego.

 

Źródło: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/przedsiebiorcy-szybciej-otrzymaja-swoje-pieniadze

Czytaj więcej:

Zmiana terminów płatności transakcji handlowych 2013, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About Doradca