Zmiany w podatku VAT 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

vat 2013Od 1 stycznia 2013 roku radykalnej zmianie uległy kwestie VAT związane z ulgą na złe długi.

Od 1 stycznia 2013 roku nieściągalność wierzytelności zostaje uprawdopodobniona po upływie 150 dni od terminu jej płatności lub takiego, który wynika z zawartej umowy pomiędzy stronami. Wierzyciel w ramach ulgi na złe długi pomniejsza zarówno podstawę opodatkowania, jak i kwotę podatku należnego.

 

Warunki umożliwiające skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi są następujące:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Kiedy dokonać korekty ulgi na złe długi?

Od 2013 roku, zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, odpowiednia korekta podstawy opodatkowania i podatku naliczonego powinna nastąpić w okresie, w którym nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Jeżeli więc termin płatności przykładowo upływa z dniem 14 stycznia (150 dzień od terminu zapłaty), to korekty VAT należy dokonać w deklaracji za styczeń. Istnieje jedno zastrzeżenie, zgodnie z którym nie można dokonać korekty jeżeli do dnia złożenia deklaracji dana wierzytelność została uregulowana, np. zgodnie z przedstawionym przykładem, do 25 lutego ( termin złożenia deklaracji VAT-7 za styczeń).

Obowiązek korekty podatku naliczonego funkcjonuje bardzo podobnie do korekty podatku należnego. Po upływie 150 dni od daty płatności wynikającej z faktury lub umowy, dłużnik ma obowiązek do skorygowania odliczonego podatku naliczonego. Rozliczenie podatku dokonuje się w okresie, w którym upłynął 150 dzień płatności.

Zasady tej nie stosuje się wówczas, gdy dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Zawiadomienie o korekcie podatku VAT

 Wierzyciel odprowadzający VAT należny nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze dokonania odpowiedniej korekty podatku. Wierzyciel obowiązany jest jedynie wraz z deklaracją, w której dokona korekty, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

 

Źródło: http://www.sgk.gofin.pl/10,158211,ulga-na-zle-dlugi-nowe-zasady-rozliczania.html

Czytaj więcej:

Zmiany w podatku VAT 2013, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About Doradca