Ekonomia i kontrola wewnętrzna – przebieg egzaminu 2013

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 6 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (8 votes cast)

Dnia 05.09.2013r. odbył się termin zerowy egzaminu „Ekonomi i kontrola wewnętrzna”. Jest to drugi egzamin spośród 10 niezbędnych do zaliczenia w przypadku ubiegania się o tytuł zawodowy biegłego rewidenta.

Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Drugi egzamin z I bloku egzaminacyjnego – „Ekonomia i kontrola wewnętrzna” składa się z dwóch bloków tematycznych: makroekonomii oraz mikroekonomii i kontroli wewnętrznej.
W I bloku można uzyskać maksymalnie 60 pkt (30 z zadań sytuacyjnych i 30 z pytań testowych), w II zaś 90 pkt (30 z zadań sytuacyjnych i 60 z pytań testowych). Przy ocenie zadań sytuacyjnych nie uwzględnia się punktów ujemnych. W przypadku pytań testowych jest nieco inaczej. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 2 pkt, za brak odpowiedzi 0 pkt a za odpowiedź nieprawidłową -1 pkt.Egzamin trwa 2 godziny zegarowe bez przerwy.W każdym z bloków można spotkać od 1 do 3 zadań sytuacyjnych.

Zadania na egzaminie „Ekonomia i kontrola wewnętrzna” 2013

Poniżej opisuję zadania z jakimi spotkałam się na terminie zerowym na egzaminie z ekonomii i kontroli wewnętrznej w dniu 05.09.2013r. Chcę podkreślić, że poniższe zadania dotyczą tylko jednej grupy.

Zadania z makroekonomii – I blok:

Zad. 1

Pierwsze zadania dotyczyło wskaźników bezrobocia oraz aktywności zawodowej. Analizowane były dwa lata: 2011 i 2012. W tabeli zamieszczono informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej, osoby pracujące, bezrobotne oraz bierne zawodowo. Należało obliczyć stopę bezrobocia dla obu lat, obliczyć o ile procent wzrosła ona w roku 2012 w porównaniu do roku 2011, obliczyć wskaźnik aktywności zawodowej, podać jak się on zmienił na przestrzeni dwóch lat, podać o ile punktów procentowych wzrosła liczba osób bezrobotnych w 2012 roku w porównaniu do roku 0211.

Stopa bezrobocia = bezrobotni/siła robocza

Siła robocza = bezrobotni + osoby pracujące

Wskaźnik aktywności zawodowej = siła robocza (aktywni zawodowo)/liczba ludności w wieku 15 lat i więcej

Liczba ludności w wieku 15 lat i więcej = siła robocza + bierni zawodowo.

Bardzo podobne zadania można znaleźć w „Ekonomia w zarysie” zbiór zadań pod redakcją Izabeli Zawiślińskiej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2012 (s. 44).

Zad. 2

Drugie zadanie dotyczyło PKB i wartości dodanej w procesie produkcji. Były podane ilość produkcji krajowej w ciągu roku krawatów oraz pasty krewetkowej. Dodatkowo podano ceny krawatów, pasty krewetkowej, materiału (do produkcji krawatów) oraz krewetek (do produkcji pasty krewetkowej) oraz ilości zużytych surowców do produkcji krawatów oraz pasty krewetkowej (odpowiednio materiału oraz krewetek).

Należało obliczyć nominalny PKB. W tym celu trzeba dodać wartość wszystkich wyprodukowanych krawatów (w cenach rynkowych oczywiście), past krewetkowych oraz surowców, których nie zużyto do produkcji krawatów i past krewetkowych. Jednym słowem trzeba dodać do siebie produkcję finalną w cenach rynkowych.

Analogiczne zadanie można znaleźć w „Ekonomia w zarysie” zbiór zadań pod redakcją Izabeli Zawiślińskiej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2012 (s. 55 zad. 1).

Zadania mikroekonomia – II blok

Zad. 3

Zadanie dotyczyło kosztów i przychodów marginalnych. Była podana tabelka z ilością, kosztem przy danej ilości i ceną danego dobra. Należało uzupełnić tabelkę o koszt całkowity, utarg całkowity, utarg przeciętny, koszt krańcowy, przychód krańcowy. Polecenia dotyczyły poziomu produkcji zapewniającego największy zysk, wartości maksymalnego poziomu zysku, przedziału cen dla których popyt na produkt przedsiębiorstwa jest elastyczny. Tutaj podpowiem, że popyt jest neutralny dla ceny, przy której przychód całkowity jest maksymalny. Na opadającej krzywej popytu – popyt jest elastyczny na lewo od punktu neutralnego, czyli dla cen wyższych, i nieelastyczny na prawo od punktu elastyczności neutralnego, czyli dla cen niższych.

Analogiczne zadanie można znaleźć w „Ekonomia w zarysie” zbiór zadań pod redakcją Izabeli Zawiślińskiej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2012 (s. 155 zad. 5).

Zadania kontrola wewnętrzna – II blok

Na egzaminie pojawiły się dwa zadania dotyczące kontroli wewnętrznej. W sumie jedno z nich można zakwalifikować bardziej do zarządzania.

Zad. 4

Zadanie dotyczyło inwentaryzacji. Były podane działania w przedsiębiorstwie i należało ocenić czy było ono słuszne czy nie wraz z uzasadnieniem.

Pierwsze stwierdzenie dotyczyło tego, że przed inwentaryzacją kierownik wprowadził instrukcję inwentaryzacyjną.
Drugie stwierdzenie dotyczyło dnia, na który przeprowadzono inwentaryzację. Przedsiębiorstwo funkcjonowało zgodnie z kalendarzowym rokiem obrotowym a wyceniło zapasy na 29 września. Było to błędne stwierdzenie – zapasy należy wycenić na 31.12. danego roku obrotowego.
Kolejne stwierdzenie dotyczyło tego, że osoba odpowiedzialna za zapasy nie podpisała dokumentu o odpowiedzialności materialnej. Generalnie powinny być ustalone osoby odpowiedzialne materialne za stany zapasów w celu rzetelniejszego wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy.
Ostatni punkt dotyczył sytuacji postępowania z różnicami inwentaryzacyjnymi. W zadaniu opisano zdarzenie, w którym przy porównywaniu różnic z inwentaryzacji ze stanami w księgach dopisywano na arkuszach inwentaryzacyjnych brakujące pozycji w celu zbilansowania inwentaryzacji z danymi w księgach. Oczywiście takie działanie jest niedozwolone. Różnice w granicach norm należy zaliczyć w koszty wytworzenia produktów lub wartość sprzedanych towarów lub obciążyć kosztami osobę, która zawiniła stratom.

Zad. 5

To zadanie było zbliżone tematycznie do zarządzania. Było wymienionych 5 cech i do każdej trzeba było dobrać decyzję podejmowaną jednoosobowo lub grupowo – w zależności która będzie bardziej przydatna w danej sytuacji:

– większa akceptacja decyzji – lepsza będzie decyzja grupowa
– brak czasu – szybsza jest decyzja jednoosobowa
– wielość rozwiązań – przy decyzji wieloosobowej
– coś z kreatywnością – decyzja wieloosobowa
– mniejsze ryzyko – decyzja jednoosobowa (patrz. ryzyko przesunięcia w grupie).

Pytania testowe Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Wiele pytań testowych było zaczerpniętych ze zbioru zadań „Ekonomia w zarysie” (patrz wyżej) oraz „Funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej” pod redakcją Wachowiaka. Ponadto można było spotkać pytania z ustawy o finansach publicznych – rozdziały o audycie wewnętrznym i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie – ja miałam pytanie o skład komitetu audytu, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego , Komunikatu Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Zobacz także:

Teoria i zasady rachunkowości >>

Ekonomia i kontrola wewnętrzna - przebieg egzaminu 2013, 8.5 out of 10 based on 8 ratings

About Doradca