Audyt

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Audyt to kontrola finansowa podmiotu gospodarczego. Wynikiem audytu jest wydana opinia o rzetelności informacji, sposobie organizacji księgowości, prawidłowości ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz sytuacji finansowej określonego podmiotu gospodarczego, którego dotyczy badanie audytorskie. Audyt finansowy jest także nazywany rewizją finansową lub kontrolą finansową.

Podmiot uprawiony do przeprowadzania rewizji finansowej

audyt zewnętrznyUprawnienia do przeprowadzania badań audytorskich posiadają biegli rewidenci. Mogą oni wykonywać wolne zawody lub łączyć się w większe ugrupowania audytorów celem prowadzenia wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa.
Biegły rewident
poza przeprowadzaniem audytów ma również wystarczające uprawnienia do świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz finansowego.

Tytuł biegłego rewidenta otrzymuje osoba, która z wynikiem pozytywnym zaliczy egzamin przed Komisją Egzaminacyjną i zostanie wpisana do Rejestru Biegłych Rewidentów.

Biegły rewident jest zobowiązany do nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy.

W audycie często są stosowane badania metodą próby. Oznacza to, że badaniu nie podlegają wszystkie dokumenty, tylko losowo wybrane w formie próby. Stosowanie takiego rozwiązanie jest prawidłowe w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest bardzo rozbudowane, a jego całkowite i szczegółowe przebadanie byłoby niezwykle czasochłonne.

Działalność biegłych rewidentów oraz sposób przeprowadzania egzaminów na biegłych rewidentów szczegółowo opisuje Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.

Audyt zewnętrzny

Mianem audytu zewnętrznego określa się wyżej opisany audyt, czyli taki, który podlega badaniu przez podmiot zewnętrzny. Jednostka podlega opinii biegłego rewidenta. Badanie w głównej mierze koncentruje się na sprawdzeniu rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnością zapisów z dowodami źródłowymi, poprawnym ustalaniem stawek amortyzacyjnym, właściwym zaliczanie kosztów oraz przychodów. Biegły rewident może wydać opinię pozytywną o kondycji finansowej i sposobie funkcjonowania podmiotu lub negatywną, w zależności od wyniku audytu.

Audyt zewnętrzny może być przeprowadzany w trycie badania obowiązkowego lub dobrowolnego.

>> Więcej o audycie zewnętrznym <<

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny jest badaniem nieobowiązkowym. Jest on tworzony jedynie dla potrzeb bardziej efektywnego funkcjonowania samego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj przeprowadzenie audytu wewnętrznego zleca kadra zarządcza żeby lepiej zorientować się w sytuacji finansowej, możliwościach planowania inwestycji, zapotrzebowaniu na kapitał obrotowy netto, w rentowności poszczególnych działów produkcji, skali i efektywności zatrudnienia. Ponadto dobrze skonstruowany audyt wewnętrzny powinien ukazywać silne oraz słabe strony przedsiębiorstwa, zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej. Dzięki takiej analizie zarząd przedsiębiorstwa jest w stanie wdrożyć innowacje, wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną i zapobiegać ewentualnym stratom.

Ważną cechą różnicującą te dwa audyty jest czas. Audyt zewnętrzny opiera się na przeszłości i byłych zdarzeniach. Audyt wewnętrzny z kolei stara się ukazać jak najlepiej przyszłość poprzez tworzenie modeli trendu.

Czytaj więcej:

Audyt, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About the Author