Księgowość

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Księgowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych. Sama nazwa „księgowość” ma dalece rachunkowośćhistoryczne podstawy. Wywodzi się ona jeszcze z czasów prowadzenia „prymitywnej” ewidencji w oprawnych księgach, tak zwanych wiązanymi. Słowo „księgowość” wywodzi się od „buchalterii”. Osoby zajmujące się księgowością nazywano „buchalterami”, co w dzisiejszym, polskim przełożeniu oznacza osobę księgowego.Obecnie, w dobie komputeryzacji oraz silnej globalizacji, prowadzi się znacznie więcej ewidencji o zróżnicowanych strukturach, zazwyczaj za pomocą komputerów oraz specjalistycznych programów. Zasady i sposób funkcjonowania rachunkowości reguluje Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.

Ciekawostka!

Czy wiesz kto jest ojcem rachunkowości?
Zasady rachunkowości jako pierwszy spisał we Włoszech Luca Pacioli, znany także jako Lucas Paciolo lub Luca Borgo. Był włoskim franciszkaninem, wybitnym matematykiem oraz wędrownym nauczycielem. Urodził się w 1445 roku w Toskanii.

Pojęcie księgowości

Rachunkowość uważa się za jedną z najstarszych dyscyplin nauk ekonomicznych.

W wielu podręcznikach można spotkać się z definiowaniem rachunkowości jako: systemem systematycznego i ciągłego ujmowania, podziału (grupowania), przedstawiania oraz interpretowania danych (ogólnych i szczegółowych) wyrażonych w pieniądzu i bilansujących się, dotyczących działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej określonego podmiotu gospodarczego (jednostki gospodarczej).

Rachunkowość jest niczym innym jak zbiorem metod, zasad oraz reguł postępowania z operacjami gospodarczymi, księgami rachunkowymi i z samą ewidencją. Rachunkowość nie przedstawia statycznych faktów i cyfr. Ukazuje ona obserwowane zjawiska, przetwarza je, dzięki czemu uzyskuje informacje nadające się do analizy i wykorzystania w procesach zarządczych. Ważną cechą rachunkowości jest ukazywanie nie tylko, aktywów (środków pieniężnych, środków trwałych, etc.) podmiotu, lecz także ich źródeł finansowania (kapitały własne, obce – kredyty bankowe, emisja obligacji).

Rachunkowość rządzi się pewnymi narzuconymi prawami i zasadami. Przede wszystkim wszystkie ewidencjonowane operacje gospodarcze wymagają udokumentowania. Pomiaru zdarzeń gospodarczych zazwyczaj dokonuje się przy użyciu jednostek pieniężnych, co umożliwia całościowe ujmowanie działalności oraz stanu majątkowego danego podmiotu gospodarczego. Nie wyklucza to oczywiście możliwości stosowania mierników w jednostkach naturalnych. Sposób ewidencjonowania zdarzeń jest ściśle usystematyzowany oraz opiera się o metodę bilansową, czyli podwójnego zapisu na kontach. Ewidencja rachunkowa ponadto musi być kompletna i ciągła – podlegają jej wszystkie zdarzenia zachodzące w określonym pomiocie. Otrzymane w drodze ewidencji dane liczbowe muszą być rzetelne, co osiąga się poprzez okresową weryfikację i porównywanie danych liczbowych. Warto zaznaczyć, że księgowość odznacza się wysokim stopniem sformalizowania.

Powiązane tematy:

Czytaj więcej:

About the Author