Amortyzacja

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)

Amortyzacja stanowi ujęcie kosztowe w księgowości, dotyczące utraty wartości przez środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszt przedsiębiorstwa stanowi amortyzacja, utratę wartości obrazuje z kolei konto umorzeniowe.

Sposób naliczania i prezentowania amortyzacji

amortyzacja środków trwałychUtratę wartości przez środki trwałe obrazuje konto „umorzenie środków trwałych”, a wartości niematerialnych i prawnych konto „umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”. Konto umorzeniowe powstało na skutek pionowego podziału konta „środki trwałe” lub „wartości niematerialne i prawne” – jest kontem korygującym, doprowadzającym wartość środków trwałych do wartości bieżącej. Narastanie umorzenia księguje się po stronie debetowej (Dt) – wartości z umorzenia przenosi się później na konto „amortyzacja”, czyli konto kosztowe.

Sama utrata wartości rozumiana jest w dwojaki sposób – jako wielkość zużycia środka trwałego lub WNiP oraz jako wielkość kosztów związanych z utratą wartości. Zużycie prezentują odpisy umorzeniowe, koszt obrazowany jest przez odpisy amortyzacyjne. Na koniec roku obrotowego saldo konta „amortyzacja” przenosi się na „wynik finansowy”. W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości bieżącej, czyli wartości początkowej (zakupu, wytworzenia) pomniejszonej o wysokość umorzenia.

Amortyzacji środka trwałego dokonuje się na podstawie rozłożenia jego wartości w czasie, w zależności od długości okresu użytkowania. Amortyzacja środka trwałego następuje po jego przyjęciu do użytkowania, a kończy się z chwilą zrównania sumy odpisów umorzeniowych z wartością początkową ŚT.

Metody stosowania amortyzacji

W Polsce dopuszczalne jest stosowanie trzech form amortyzacji: liniową, progresywną (wzrastającą) oraz degresywną (malejącą). Najczęściej stosowaną jest metoda liniowa polegająca na równomiernych odpisach przez cały okres użytkowania środka trwałego. Jeżeli środek trwały zostanie całkowicie zamortyzowany może on być dalej użytkowany przez przedsiębiorstwo, lecz nie będzie on posiadał wartości. Może być także zlikwidowany lub sprzedany. Wartość sprzedaży środka trwałego stanowi pozostały przychód operacyjny. Środek trwały można sprzedać także w chwili gdy jest on umorzony jedynie w części. Przychód ze sprzedaży jest rozliczany z kontem umorzeniowym, w wyniku czego może powstać zysk kwalifikowany do pozostałych przychodów operacyjnych (nadwyżka kwoty sprzedaży nad pozostałą amortyzacją) lub strata kwalifikowana do pozostałych kosztów operacyjnych (nadwyżka pozostałej amortyzacji nad kwotą osiągniętą ze sprzedaży).

Do rachowania amortyzacji potrzeba jest stawka amortyzacyjna, którą przedsiębiorstwa są zobowiązane wykazywać w tabelach amortyzacyjnych. Stawka amortyzacji jest obliczana poprzez podzielenie 100% przez okres przewidywanej użyteczności środka trwałego.
Stawka amortyzacji = 100%/t, gdzie t stanowi okres ekonomicznej użyteczności ŚT.

Wartość rocznego zużycia ustala się na postawie stawki amortyzacyjnej i wartości początkowej środki trwałego:

Ar=(Wp * a)/100%

gdzie:
Ar – amortyzacja roczna,
Wp – wartość początkowa,
a – stawka amortyzacji.

Ciekawostka!

Czy wiesz, że środki transportu do 3 500 zł można jednorazowo odpisywać w koszty uzyskania przychodu?
Przepisy podatkowe ograniczają możliwość odpisywania w koszty kwoty amortyzacji samochodów osobowych przekraczającej równowartość 20.000 euro wartości początkowej pojazdu. Niemniej jednak, prawo zezwala na obniżanie stawek amortyzacyjnych. W przypadku obniżenia stawki amortyzacyjnej pojazdu o wartości przekraczającej 20 000 euro, odpisy amortyzacyjne będą niższe, ale może to prowadzić do większych korzyści przy sprzedaży pojazdu. Podczas sprzedaży mamy prawo zakwalifikować do kosztów podatkowych wartość początkową ŚT pomniejszoną o dotychczasową sumę odpisów amortyzacyjnych. Przepisy podatkowe nie zabraniają kwalifikowania do kosztów podatkowych nieumorzonej części samochodu w momencie odpłatnej sprzedaży.

Powiązane tematy:

Amortyzacja, 5.5 out of 10 based on 2 ratings

About the Author