Bilans

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

Bilans przedsiębiorstwa jest podstawową częścią rocznych sprawozdań finansowych. Obrazuje on strukturę majątku firmy oraz źródła jego finansowania – aktywa oraz pasywa. Cechą charakterystyczną bilansu jest statyczność – dane prezentowane są na dany moment. Inaczej jest na przykład w przypadku rachunku przepływów pieniężnych.

Struktura bilansu

Bilans dzieli się na dwie strony – po lewej znajdują się aktywa, po prawej pasywa.

stryktura bilansuAktywa bilansu składają się z majątku trwałego oraz obrotowego, natomiast pasywa z kapitałów własnych oraz obcych. Jedną z najważniejszych zasad bilansu jest równowaga aktywów oraz pasywów. Majątek firmy musi posiadać pokrycie – źródła finansowania.

Do aktywów trwałych zalicza się składniki o ekonomicznej użyteczności przekraczającej jeden rok oraz należności i inwestycje długoterminowe. Aktywa obrotowe odznaczają się zużywalnością w ciągu 12 miesięcy. Do aktywów obrotowych bez względu na czas zaliczamy należności oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. W każdym przedsiębiorstwie w aktywach obrotowych zazwyczaj można znaleźć materiały, towary (przedsiębiorstwa handlowe), produkty, produkty w toku (przedsiębiorstwa produkcyjne).

Kolejność wykazywania poszczególnych składników aktywów i pasywów w bilansie podlega regulacjom ustawy o rachunkowości. Aktywa wykazuje się względem rosnącej płynności (najwyżej najmniej płynne, najniżej najbardziej płynne). Pasywa wykazuje się ze względu na termin wymagalności – od najmniej wymaganych do najbardziej wymaganych.

Bilans jednostki muszą sporządzać na koniec każdego roku obrotowego, który może pokrywać się z rokiem kalendarzowym, ale nie musi. Rok obrotowy ma przede wszystkim składać się z kolejno następujących po sobie 12 miesięcy.

Podstawowa struktura bilansu – przykład:

struktura bilansu

Ciekawostka!

Czy wiesz jak Rzymianie i Grecy radzili sobie z obliczeniami między 440 rokiem p.n.e. a VIII wiekiem n.e.?
Do wykonywania bardziej skomplikowanych obliczeń służył abakus, znany także w Europie. Była to prosta, zwykła deska posiadająca wyżłobione, podłużne rowki, które symbolizowały kolejne potęgi liczby 10.
Obrachunków dokonywano poprzez wkładanie oraz przekładanie kamyków w rowkach deski (abakusa). Sposób funkcjonowania abakusa był praktycznie identyczny jak obecnego liczydła.
Jedną z odmian abakusa była mensa pythagoreana – której wynalazcami byli pitagorejczycy.

Powiązane tematy:

Bilans, 1.0 out of 10 based on 1 rating

About the Author