Pasywa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Pasywa przedsiębiorstwa ukazują źródła finansowania aktywów. Pasywa oraz aktywa muszą się równoważyć pod względem wartościowym i są prezentowane w bilansie.
Pasywa ukazują strukturę własnych oraz obcych źródeł finansowania. Zbyt duży udział kapitałów obcych może doprowadzić do problemów finansowych podmiotu, a nawet jego bankructwa. Z kolei zrównoważony poziom kapitałów obcych powoduje powstawanie pozytywnego efektu dźwigni finansowej.

Pasywa – kapitał własny

struktura pasywówKapitały własne prezentują wielkość źródeł finansowania aktywów pochodzących od założycieli przedsiębiorstwa. Są to więc zasoby należące do podmiotu.
Kapitały własny dzieli się na:

 • kapitał podstawowy,
 • kapitał rezerwowy.

Kapitał podstawowy reprezentuje wielkość (równowartość) aktywów wprowadzonych do podmiotu przez jego założycieli podczas zakładania przedsiębiorstwa oraz w trakcie powiększania jego rozmiarów. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej część wygospodarowanego zysku powinna być przeznaczana na kapitał rezerwowy, który wchodzi w skład kapitału podstawowego. Wysokość kapitału własnego informuje o wielkości (wartości) majątku, którym dysponuje właściciel podmiotu.

Pasywa – kapitał obcy

Kapitały obce stanowią źródła finansowania podlegające w określonym czasie zwrotowi. Do czasu ich zwrotu kapitały obce są prezentowane w bilansie jako zobowiązania.

Do zobowiązań (kapitałów obcych) przedsiębiorstwa zaliczamy:

 • kredyty bankowe,
 • zobowiązania wobec dostawców materiałów, towarów oraz usług,
 • zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek od różnych podmiotów (poza bankami),
 • zobowiązania publicznoprawne,
 • zobowiązania wobec pracowników.

Pasywa (podobnie jak aktywa) są rozróżniane ze względu na czas: długoterminowe oraz krótkoterminowe.
Zobowiązania długoterminowe posiadają długi okres zwrotu (ponad 1 rok), zobowiązania krótkoterminowe z kolei krótki okres zwrotu (do 12 miesięcy).

Struktura pasywów

Pasywa prezentowane są w bilanse według okresu zapadalności.
Ich struktura przedstawia się następująco:

 • kapitały własne (kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, wynik finansowy),
 • zobowiązania długoterminowe (zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, długoterminowe kredyty i pożyczki, inne zobowiązania długoterminowe),
 • zobowiązania krótkoterminowe (zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, kredyty i pożyczki, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, inne zobowiązania, fundusze specjalne),
 • rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe i krótkoterminowe).

Suma aktywów musi równać się sumie pasywów. Aktywa są równe sumie kapitałów własnych oraz zobowiązań. Wartość kapitału własnego można obliczyć poprzez odjęcie zobowiązań od aktywów.

W rachunkowości funkcjonuje pojęcie aktywów netto. Są to aktywa pomniejszone o zobowiązania. Można więc powiedzieć, że kapitał własny jest równy aktywom netto.

Aktywa = Kapitał własny + Zobowiązania

Kapitał własny = Aktywa – Zobowiązania

Aktywa netto = Aktywa – Zobowiązania

Kapitał własny – Aktywa netto

Ciekawostka!

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, bez względu na okres zapadalności, są prezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Podobne tematy:

About the Author