Kodeks cywilny

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kodeks cywilny reguluje sposób funkcjonowania spółek cywilnych oraz stosunki cywilno-prawne miedzy osobami fizycznymi a osobami prawnymi.

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Tekst jednolity, stan prawny na styczeń 2012 r.

kc

Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Stan prawny na styczeń 2012 r.

Spis treści kodeksu cywilnego:

KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA

 • Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7)
 • Tytuł II. Osoby
  • Dział I. Osoby fizyczne (art. 8-32)
  • Dział II. Osoby prawne (art. 33-43)
  • Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (art. 431-4310)
 • Tytuł III. Mienie (art. 44-554)
 • Tytuł IV. Czynności prawne
  • Dział I. Przepisy ogólne (art. 56-65)
  • Dział II. Zawarcie umowy (art. 66-721)
  • Dział III. Forma czynności prawnych (art. 73-81)
  • Dział IV. Wady oświadczenia woli (art. 82-88)
  • Dział V. Warunek (art. 89-94)
  • Dział VI. Przedstawicielstwo (art. 95-1099)
 • Tytuł V. Termin (art. 110-116)
 • Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117-125)

KSIĘGA DRUGA WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

 • Tytuł I. Własność
  • Dział I. Przepisy ogólne (art. 126-139 – skreślone)
  • Dział II. Treść i wykonywanie własności (art. 140-154)
  • Dział III. Nabycie i utrata własności (art. 155-194)
  • Dział IV. Współwłasność (art. 195-221)
  • Dział V. Ochrona własności (art. 222-231)
 • Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (art. 232-243)
 • Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone
  • Dział I. Przepisy ogólne (art. 244-251)
  • Dział II. Użytkowanie (art. 252-284)
  • Dział III. Służebności (art. 285-305)
  • Dział IV. Zastaw (art. 306-335)
 • Tytuł IV. Posiadanie (art. 336-352)

KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA

 • Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353-3651)
 • Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli
  • Dział I. Zobowiązania solidarne (art. 366-378)
  • Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (art. 379-383)
 • Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 384-396)
 • Tytuł IV. (skreślony)
 • Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405-414)
 • Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415-449)
 • Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491-44911)
 • Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
  • Dział I. Wykonanie zobowiązań (art. 450-470)
  • Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (art. 471-486)
  • Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487-497)
 • Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498-508)
 • Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
  • Dział I. Zmiana wierzyciela (art. 509-518)
  • Dział II. Zmiana dłużnika (art. 519-526)
 • Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 527-534)
 • Tytuł XI. Sprzedaż
  • Dział I. Przepisy ogólne (art. 535-5551)
  • Dział II. Rękojmia za wady (art. 556-576)
  • Dział III. Gwarancja jakości (art. 577-582)
  • Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży (art. 583-602)
 • Tytuł XII. Zamiana (art. 603-604)
 • Tytuł XIII. Dostawa (art. 605-612)
 • Tytuł XIV. Kontraktacja (art. 613-626)
 • Tytuł XV. Umowa o dzieło (art. 627-646)
 • Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (art. 647-658)
 • Tytuł XVII. Najem i dzierżawa
  • Dział I. Najem (art. 659-692)
  • Dział II. Dzierżawa (art. 693-709)
 • Tytuł XVII1. Umowa leasingu (art. 7091-70918)
 • Tytuł XVIII. Użyczenie (art. 710-719)
 • Tytuł XIX. Pożyczka (art. 720-724)
 • Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego (art. 725-733)
 • Tytuł XXI. Zlecenie (art. 734-751)
 • Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757)
 • Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758-7649)
 • Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765-773)
 • Tytuł XXV. Umowa przewozu
  • Dział I. Przepisy ogólne (art. 774-775)
  • Dział II. Przewóz osób (art. 776-778)
  • Dział III. Przewóz rzeczy (art. 779-793)
 • Tytuł XXVI. Umowa spedycji (art. 794-804)
 • Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia
  • Dział I. Przepisy ogólne (art. 805-820)
  • Dział II. Ubezpieczenia majątkowe (art. 821-828)
  • Dział III. Ubezpieczenia osobowe (art. 829-834)
 • Tytuł XXVIII. Przechowanie (art. 835-845)
 • Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (art. 846-852)
 • Tytuł XXX. Umowa składu (art. 853-8599)
 • Tytuł XXXI. Spółka (art. 860-875)
 • Tytuł XXXII. Poręczenie (art. 876-887)
 • Tytuł XXXIII. Darowizna (art. 888-902)
 • Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie
  • Dział I. Renta (art. 903-907)
  • Dział II. Dożywocie (art. 908-916)
 • Tytuł XXXV. Ugoda (art. 917-918)
 • Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne (art. 919-921)
 • Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe
  • Dział I. Przekaz (art. 9211-9215)
  • Dział II. Papiery wartościowe (art. 9216-92116)

KSIĘGA CZWARTA SPADKI

 • Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 922-930)
 • Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (art. 931-940)
 • Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci
  • Dział I. Testament (art. 941-958)
  • Dział II. Powołanie spadkobiercy (art. 959-967)
  • Dział III. Zapis i polecenie (art. 968-985)
  • Dział IV. Wykonawca testamentu (art. 986-990)
 • Tytuł IV. Zachowek (art. 991-1011)
 • Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku (art. 1012-1024)
 • Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy (art. 1025-1029)
 • Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030-1034)
 • Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (art. 1035-1046)
 • Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (art. 1047-1057)
 • Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088)

About the Author