Kodeks pracy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Stan prawny na 24 wrzesień 2013 roku.

Tekst ujednolicony – stan prawny na wrzesień 2013

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści – kodeks pracy

DZIAŁ PIERWSZY – PRZEPISY OGÓLNE
art. 1-185

Rozdział I – Przepisy wstępne

Rozdział II – Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział IIa – Równe traktowanie w zatrudnieniu

Rozdział IIb – Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Rozdział III – (skreślony)

DZIAŁ DRUGI – STOSUNEK PRACY

Art. 22-77

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Umowa o pracę

Oddział 1 – Zawarcie umowy o pracę

Oddział 2 – Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 3 – Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 4 – Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Oddział 5 – Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6 – Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6a – Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 7 – Wygaśnięcie umowy o pracę

Rozdział IIa –Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej

Rozdział III – Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę

Oddział 1 – Stosunek pracy na podstawie powołania

Oddział 2 – Stosunek pracy na podstawie wyboru

Oddział 3 – Stosunek pracy na podstawie mianowania

Oddział 4 – Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI – WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA

Art. 771-93

Rozdział I – Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą

Rozdział Ia – Wynagrodzenie za pracę

Rozdział II – Ochrona wynagrodzenia za pracę

Rozdział III – Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

Rozdział IIIa – Odprawa rentowa lub emerytalna

Rozdział IV – Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY – OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Art. 94-113

Rozdział I – Obowiązki pracodawcy

Rozdział II – Obowiązki pracownika

Rozdział IIa – Zakaz konkurencji

Rozdział III – Kwalifikacje zawodowe pracowników

Rozdział IV – Regulamin pracy

Rozdział V – Nagrody i wyróżnienia

Rozdział VI – Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW

Art. 114-127

Rozdział I – Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Rozdział II – Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY – CZAS PRACY

art. 128- 151

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Normy i ogólny wymiar czasu pracy

Rozdział III – Okresy odpoczynku

Rozdział IV – Systemy i rozkłady czasu pracy

Rozdział V – Praca w godzinach nadliczbowych

Rozdział VI – Praca w porze nocnej

Rozdział VII – Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY – URLOPY PRACOWNICZE

art. 152-175

Rozdział I – Urlopy wypoczynkowe

Rozdział II – Urlopy bezpłatne

DZIAŁ ÓSMY – UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Art. 176-1891

DZIAŁ DZIEWIĄTY – ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Art. 190- 206

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Rozdział III – Dokształcanie

Rozdział IIIa – Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Rozdział IV – Szczególna ochrona zdrowia

Rozdział V – Urlopy wypoczynkowe

Rozdział VI – Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIĄTY – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Art. 207-23715

Rozdział I – Podstawowe obowiązki pracodawcy

Rozdział II – Prawa i obowiązki pracownika

Rozdział III – Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

Rozdział IV – Maszyny i inne urządzenia techniczne

Rozdział V – Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia

Rozdział VI – Profilaktyczna ochrona zdrowia

Rozdział VII – Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Rozdział VIII – Szkolenie

Rozdział IX – Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Rozdział X – Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XI – Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział XII – Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi

Rozdział XIII – Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY – UKŁADY ZBIOROWE PRACY

Art. 238-24130

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy

Rozdział III – Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY – ROZPATRYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY

Art. 242-280

Rozdział I – Przepisy ogólne

Rozdział II – Postępowanie pojednawcze

Rozdział III – Sądy pracy

DZIAŁ TRZYNASTY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

Art. 281- 283

Rozdział I – (oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone)

Rozdział II – (skreślony)

DZIAŁ CZTERNASTY – PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Art. 291-295

DZIAŁ CZTERNASTY – (uchylony)

DZIAŁ PIĘTNASTY – PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 296- 305

About the Author